Iron Empire Heavy Weapons Team #03 (เช่น) - Raging Heroes
0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

Iron Empire Heavy Weapons Team #03 (เช่น)

1 ฐานปืนใหญ่ + 2 อาวุธที่แตกต่างกัน (ตัวเรียกใช้จรวด + ปืนพลังงาน) + 2 คนรับใช้ + 2 หัวพิเศษ + 1 คู่ของขาทางเลือก + 1 แขนพิเศษสองคู่ + 1x40 มม. ฐานกลม + 2x25 มม. ฐานรอบ

จักรวรรดิเหล็ก (เช่น)
จักรวรรดิเหล็กประกอบด้วยคนที่ถูกเนรเทศซึ่งได้สะดุดกับความรู้ที่เชื่องช้าจากเทพเจ้าฟาโรห์ต่างดาว พวกเขารวมอิทธิพลของปรัสเซียนและเยอรมันเข้ากับเวทมนตร์ไซเบอร์ของ Aegyptian บางชนิดที่อนุญาตให้พวกเขายกความตายและสร้างความผิดปกติทางกลไกทางชีวภาพ

 

x